Stadgar

Stadgar TSK Westria (Rev. III)Antagna vid årsmöte 92-02-22.Rev I.

Vid årsmöte 93-02-07 §18, §19, §43

Rev II vid årsmöte 04-02-07 §29

Rev III vid årsmöte 12-03-02 §18, §19


Ändamål:


§1. Klubben har till ändamål att främja god kamratskap genom att erbjuda medlemmarna aktiviteter i klubbens regi.


Medlemskap:


§2. Ny medlem.  Efter förslag senast den 31/12 från enskild medlem till styrelsen, kan efterföljande årsmöte välja in ny medlem.  Varje  medlem har sk vetorätt vid ovanstående val och kan begära sluten omröstning genom styrelsen.


§3. Medlem skall betala av årsmötet beslutad medlemsavgift för kommande verksamhetsår.


§4. Medlem skall aktivt deltaga i klubbens inkomstbringande aktiviteter, om inte speciella skäl föreligger. Sådana skäl beslutas av styrelsen.


§5. Medlem som önskar utträda ur klubben skall säga upp sig skriftligen. Medlem och styrelse skall tillse att det inte finns några ömsesidiga anspråk mellan parterna. Finns inga sådana upphör medlemmens skyldigheter och rättigheter i klubben med omedelbar verkan.


§6. Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot klubben, eller på annat sätt företar handling som skadar klubbens intressen, kan uteslutas ur klubben. Beslut om uteslutning tas på årsmötet. Om styrelsen så finner lämpligt kan styrelsen kalla till extra medlemsmöte för att besluta om uteslutning.


§7. Klubben skall inte bestå av fler än 35 medlemmar. Om det föreligger mycket speciella skäl kan årsmötet välja in ytterligare medlemmar.


§8. Ingen enskild medlem kan göra anspråk på "sin" andel av klubbens tillgångar.


§9. Medlem har rätt att ta upp valfri fråga med styrelsen.


§10. Medlem har rösträtt - en röst - i samtliga frågor som kräver omröstning.


§11. Ny medlem äger rätt till medlemsandel av klubbens tillgångar först efter tre år i klubben.


Klubbens rörelse:


§12. Klubben skall samla upp kapital från klubbens inkomstbringande aktiviteter. Årsmötet skall besluta hur tillgångarna ska användas.


§13. Varje enskild medlem som tar del av föreningens medel for utförande av diverse aktiviteter, är redovisningsskyldig till styrelsen med kvitton och dylikt.


§14. Om klubben upphör med sin verksamhet delas klubbens tillgångar efter antalet medlemsandelar. Beslut om klubbens upphörande kan endast tas av årsmötet.


Styrelse:


§15. Styrelsen skall förvalta klubbens angelägenheter.


§16. Styrelsen har rörelsefrihet inom den inriktning som årsmötet beslutar.


§17. Styrelsen skall lägga verksamhetsförslag för första halvåret (tom 30/6) det år den avgår.


§18. Styrelsen ska bestå av 5-7 ledamöter. 1 ordförande, 1 kassör, 1 sekreterare, 2-4 ledamöter. Sittande styrelse fattar beslut om antalet ledamöter innevarande år (det kan tänkas att man tillfälligt går upp i antal ledamöter). Ordförandens röst väger tyngst vid omröstningar som slutar oavgjorda. Styrelsen konstituerar sig själva.


§19. Styrelsens valperioder: Två eller fyra ledamöter väljs udda år. Tre styrelseledamöter väljs jämna år. Samtliga ledamöter väljs på två år.


§20. Ordföranden är sammankallande till styrelsemöten och har huvudansvaret för att styrelsen utför årsmötets uppgifter.


§21. Styrelsen är beslutsför när de vid styrelsemötet närvarande överstiger hälften av det totala antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.


§22. Inga arvoden skall utgå till styrelsen.


§23. På styrelsemöten skall föras protokoll som justeras av ordförande och sekreterare.


§24. Protokoll från styrelsemöten skall föras i nummerföljd och förvaras säkert hos ordförande och sekreterare.


§25. Styrelsen är skyldig att behandla frågor från medlemmarna.


Årsmöte:


§26. Omröstning vid årsmötet sker öppet om inte närvarande medlem påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs VAL genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden. För att årsmötet skall vara beslutsför måste 1/3-del av samtliga medlemmar vara närvarande. Ej närvarande medlem kan per ombud skriftligen ge närvarande medlem fullmakt att rösta i sitt ställe. Vid beslut räknas då fullmaktsgivaren som närvarande.


§27. Styrelsen skall på årsmötet redovisa klubbens räkenskaper under det gångna året.


§28. Klubbens räkenskaper omfattar tiden 1/1 - 31/12. Senast 30/1 skall styrelsen till revisorerna lämna resultaträkning, balansräkning och årsberättelse.


§29. Årsmötet skall årligen hållas före mars månads slut.


§30. Skriftlig kallelse skall utgå senast 14 dagar innan årsmötet och skickas till samtliga medlemmar. I kallelsen skall dagordning, plats och tidpunkt framgå.


§31. Medlem som önskar att ett visst ärende skall upptas på årsmötet skall göra skriftlig anmälan härom till styrelsen senast en vecka före årsmötet.


§32. Vid årsmötet skall förekomma:


a) val av ordförande till mötet

b) val av sekreterare till mötet

c) val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

d) fråga om kallelse behörigen skett

e) styrelsens årsredovisning

f) revisorernas berättelse

g) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

h) beslut i fråga om ansvarsfrihet for styrelsen

i) val av styrelseledamöter

j) val av revisorer

k) val av valberedning

l) frågan om medlemsavgiftens storlek

m) frågan om klubblokal

n) frågan om klubbmärke

o) nya medlemmar

p) övriga frågor


§33. Extra medlemsmöte kan kallas då:


   -Styrelsen finner skäl därtill

   -Revisorerna finner skäl därtill

   -Medlem skriftligen begär detta hos styrelsen


§34. Styrelsen skall kalla till extra medlemsmöte senast 1 månad efter revisorernas eller medlems begäran.


§35. Skriftlig kallelse skall utgå senast 7 dagar innan extra medlemsmöte och skickas till samtliga medlemmar. I kallelse skall ärende, plats och tidpunkt framgå.


§36. Medlem har rätt till tillgång av samtliga protokoll.


§37. Senast tre veckor efter årsmötet skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos klubben för medlemmarna.


§38. Två valberedare och två revisorer skall utses av årsmötet.


§39. Årsmötet har full beslutanderätt. Se dock §26.


Allmänna bestämmelser:


§40. Klubbens stadgar kan endast ändras på två av varandra följande årsmöten.


§41. Styrelsen skall ansvara för att de beslut som tas på årsmötet fullgörs och för att information gällande aktiviteter mm når ut till samtliga medlemmar.


§42. Revisorerna skall tillse att klubbens räkenskaper är riktigt skötta.


§43. Valberedningen skall tillse att det till årsmötets val finns förslag på medlemmar som är beredda att bli styrelseledamöter.